Horolezectvo: „Zostup na poistnom lane”

klik, zatvoriť okno

600 x 800

(klik, zatvoriť okno)