Horolezectvo: „Zostup na poistnom lane”

klik, zatvoriť okno

(klik, zatvoriť okno)